Nechce na seba prevziať zodpovednosť za oznamovanie protispoločenskej činnosti žiadny zamestnanec ?


Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór.

Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa. Zodpovednou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je v pracovno-právnom vzťahu s organizáciou.
Zamestnávateľ môže poveriť takouto úlohou aj externú spoločnosť, ktorá sa špecializujú na tento druh služby.

 

Povinnosť zodpovednej osoby :


   Musí ovládať zákon č. 54/2019 Z.z.
   Musí ovládať novely zákona a to č. 281/2015 Z.z., č. 125/2016 Z.z.,č. 55/2017 Z.z.
   Prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia;
   Zabezpečiť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov
   Zabezpečiť aby aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
   Oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.
   Musí vydať vnútorný predpis ( smernicu ), v ktorom určí podrobnosti o
a) podávaní podnetov,
b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d) evidovaní podnetov podľa § 12,
e) oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
   Musí ovládať časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody
   Mala by mať prax aspoň 2 roky

Výhody externej zodpovednej osoby :