Spoločnosť iReality media s.r.o. vznikla v roku 2016. Jej poslaním je vyriešiť pre klientov otázku efektívnej propagácie na internete. „Online marketing“ je kľúčové slovo reprezentujúce všetko to, čo spoločnosť zastrešuje. A nielen to! Realizačný tím pod vedením skúsených odborníkov je zárukou profesionálneho prístupu.

 

iReality media s.r.o., M. Mišíka 10407/ 12, 971 01 Prievidza, Tel.: 0907 723 203, www.irealitymedia.sk, obchod@irealitymedia.sk
 


GEMTECH patrí medzi významných európskych dovozcov a distribútorov vysoko kvalitných produktov profesionálnych kamerových, prístupových a zabezpečovacích systémov. Vďaka partnerstvu s poprednými výrobcami ponúkame komplexné integrované riešenia v oblasti bezpečnosti. Naším cieľom je poskytovať zákazníkom a partnerom skutočnú pridanú hodnotu s maximálnou flexibilitou za férové ceny.

 

GEMTECH, s.r.o., Adresa: Karpatská 3256/15,058 01 Poprad, Telefón: 052 / 789 7891, www.gemtech.eu, email: info@gemtech.eu

Prevádzka Bratislava : Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Telefón: 02/4463 2557


Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Združenie - ZSVB na Slovensku bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov ( a nebytových priestorov ) a na poradenskú činnosť v oblasti správy bytového domu. Sídlo Ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou Združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava. Ďalej sú to kluby SVB pri ZSVB na Slovensku, ktoré pracujú v mestách Levice, Nitra, Považská Bystrica, Prievidza, Poprad, Spišská Nová Ves, Humenné a Vranov nad Topľou.

 

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB), Masarykova 21, 040 01 Košice

Mobil: 0907 954 452, info@zsvb.sk, www.zsvb.sk


Slovenská lekárnická komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská lekárnická komora chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania farmaceut a poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného a právneho poradenstva v súvislosti s výkonom povolania. Zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut. Aktívne sa zúčastňuje na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti.

 

Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3

069 2029 486, 0902 416 418, sekretariat@slek.sk, www.slek.sk


Slovenská lekárska komora (SLK) je následníckou organizáciou lekárskej komory Rakúsko-Uhorska, predchádzajúcich lekárskych komôr ustanovených na území Slovenska počas existencie prvej Československej republiky (1929), Slovenského štátu (1942) a povojnovej Československej republiky v rokoch 1946, Zväzu slovenských lekárov, ktorý bol založený v roku 1969. Jeho činnosť bola ukončená v roku 1970 a znovuobnovená v roku 1990. Rozhodnutím lekárskeho stavu na pamätnom žilinskom zhromaždení jeho členov bol 26. januára 1990 roku zväz premenovaný na Slovenskú lekársku komoru.

 

Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

02/4911 4300, 0911/204 496, sekretariat@lekom.sk, www.lekom.sk


Slovenská komora zubných lekárov je mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR zriadená zákonom 13/1992 Zz. V súčasnosti sú právomoci stavovských organizácií upravené zákonom 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti.

 

Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava

02/4820 4070 - sekretariát, skzl@skzl.sk, www.skzl.sk


Slovenský rybárský zväz je dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.

 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA, ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

041/562 69 06 - Sekretariát tajomníka, sekretariat@srzrada.sk, www.srzrada.sk


Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr bola založená v auguste roku 1991 a začala svoju činnosť 5. októbra 1991 pod pôvodným názvom Slovenská asociácia cestovných kancelárií. V súvislosti so zmenami živnostenského zákona a prijatím zákonnej úpravy pre podnikanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr došlo v roku 2003 k jej premenovaniu a zaregistrovaniu nového názvu, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že pôvodná živnosť cestovnej kancelárie sa rozčlenila na dve živnosti, a to na cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Asociácia je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

 

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,
02/53419058 , 02/58233385, www.sacka.sk


ZHR SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy. Ako riadny člen európskej konfederácie hotelových zväzov a asociácií HOTREC má možnosť ovplyvňovať dianie a legislatívu v európskom kontexte a profitovať zo skúseností ostatných členských krajín. ZHR SR je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu CR SR.

 

Zväz hotelov a reštaurácií SR, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

02/582 333 86, zhr@zhrsr.sk, www.zhrsr.sk


Zástupcovia siedmich rozhodujúcich celoslovenských združení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu. Členmi zväzu sú v súčasnosti Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Bratislavská hotelová asociácia, Lavex - lanovky a vleky, Historické hotely Slovenska, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska a prvý podnikateľský subjekt akciová spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS.

 

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky

02/5341 9058, zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk


Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002, ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností, vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku a dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov.

 

SKEAGIS, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin

043 2851 580, skeagis@skeagis.sk, www.skeagis.sk


Spoločnosť COMPSERVICE spol s r.o. vznikla v máji roku 1991. Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj a zavádzanie ekonomických informačných systémov v rámci východoslovenského regiónu. Zákazníkmi firmy sú hlavne malé, stredné, ale aj veľké poľnohospodárske, obchodné a strojárske podniky. V súčasnosti COMPSERVICE spol s r.o. zmluvne zabezpečuje chod ekonomicko-informačných systémov vo viac ako 250-tich podnikoch.

 

Compservice spol. s r.o., Pražská 4, 040 11 KOŠICE

055/6442156, 57, www.compservice.sk, compservice@compservice.sk

 


Je to tím profesionálnych, kreatívnych a spoľahlivých montážnych pracovníkov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie a v centre ich pozornosti je predovšetkým spokojný klient. Do ich realizácií prinášajú nevšedné riešenia, ktoré dotvárajú celkový pozitívny dojem z ich práce. Máju mnoho skúseností so spoluprácou ohľadom realizácií mnohých architektonických skvostov a profesionálnych LED osvetlení od spoločnosti LIDES s.r.o. Spolupracuju s pánom Ing. arch. Gabrielom Ciglanom, ktorý im prináša rôzne architektonické riešenia interiérov a exteriérov.

 

Viktor Guzman, L. Novomeského 769/20, Šaľa 927 01

elefónny kontakt: +421 908 065 262, mail:guzman@vipelektro.sk, www.vipel.sk


Aurus s.r.o. – IT služby pre poľnohospodárov.
Aurus Ekopacket – ekonomický informačný systém na riadenie poľnohospodárskeho podniku
Aurus Pozemky – informačný systém na evidenciu pôdy, nájomných zmlúv a platieb vrátane prehľadu katastrálnych a iných máp
Aurus Agro – informačný systém na riadenie agronomickej činnosti poľnohospodárskeho podniku vrátane prehľadu máp užívanej pôdy

 

AURUS s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava

02/443 738 93 www.aurus.sk,  aurus@aurus.sk

 


 

MIDINET s.r.o. sa od svojho založenia zaoberá komplexným servisom a službami v odbore výpočtovej techniky a to predajom, vylaďovaním a užívateľským prispôsobovaním hotových programov a hardwarovej techniky na báze PC ako s platformami Linux, Mac OS tak aj Windows.

 

MIDINET s.r.o., Nemocničná 14, 99001 Veľký Krtíš
047/4911282 , 0907/ 853 668, obchod@midinet.sk www.midinet.sk

 


Spoločnosť INTES Trnava spol. s r.o. so sídlom v Trnave, vznikla v roku 1994 transformáciou zo združenia fyzických osôb INTES, ktoré bolo založené v roku 1990. Už takmer 20 rokov naša spoločnosť pôsobí na trhu v 2 základných činnostiach: Profesionálne služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd a vlastný vývoj ekonomického softvéru ASRPPoK a WINTES-SQL a jeho aplikácia.

 

INTES Trnava, s.r.o. Spartakovská 1/B 91701 Trnava

033/5536 866 intes@intes.sk, www.intes.sk


Spoločnosť SH systém, spol. s r. o. vznikla v roku 1993. Hlavným zameraním je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií - servis techniky, systému, služby spojené s prevádzkou internetu, antivírusovej bezpečnosti a pod. Orientujeme sa na malé a stredné podniky, pre ktoré nie je výhodné zamestnávať vlastného zamestnanca, ktorý by správu techniky a systému vykonával.

 

SH systém, spol. s r. o., Soblahovská 2050, 911 01 TRENČÍN
069/2032 919, www.shsystem.sk